Værdigrundlag

Sundloppens værdigrundlag

Kerneydelsen i Sundloppen er TRYGHED: For at børn kan udvikle sig, er det nødvendigt at de føler sig trygge og at de befinder sig i et miljø som er baseret på omsorg. Det er derfor en af vores absolutte hovedopgaver at sikre at alle børn i Sundloppen trives og at vi skaber det omsorgsfulde miljø som de har brug for.

Pædagogisk tilgang i Sundloppen:

Vi arbejder med anerkendende pædagogik, barnets individuelle behov samt barnets selvhjulpenhed. Vi har stor fokus på nærvær og at have tid til det enkelte barn.

Vi prioriterer at være til stede i nuet, og at vi ser, hører og husker alle børn. Vi prioriterer også at vi ser barnets ressourcer, kompetencer samt det enkelte barns behov.

Vi vægter fællesskabet, åbne døre, faglighed samt samarbejde på tværs i institutionen.

Det er vigtigt at Sundloppen er en rummelig institution, hvor børn og voksne oplever et trygt, anerkendende og omsorgsfuldt miljø, hvor der sker læring.

Det er ligeledes vigtigt at alle føler sig som en del af helheden og viser respekt og ansvarlighed overfor såvel hinanden, som for de fysiske rammer

Sundloppen har engagerede medarbejdere:

 • Vi er nærværende, vi tager barnets henvendelser alvorligt
 • Vi tager udgangspunkt i det barnet kan, vi er ressourcefindere.
 • Vi forbereder barnet så godt som muligt på livet (skolelivet), bl.a. med sunde værdier.
 • Vi indtager barnets perspektiv
 • Vi skaber plads og rum til fordybelse
 • Vi bestræber os på at kommunikere anerkendende med både børn, forældre og kollegaer.
 • Vi anerkender betydningen af relationer mellem den voksne og barnet, men også børnene imellem.
 • Vi sætter børn i nogle situationer, hvor de får lyst til at lære.
 • Vi stimulerer børnenes nysgerrighed, kreativitet og lyst på livet.

For at styrke barnets selvbillede, er det vigtigt at de voksne i Sundloppen tilrettelægger et godt og trygt miljø, hvor barnet i samspil med de andre børn og voksne får respons på sig selv og sin egen væremåde.

Det gør vi ved at møde børnene i øjenhøjde:

 • Vi stræber efter at skabe et åbent og anerkendende miljø, hvor trivsel, respekt og nærvær danner grundlag for de positive relationer.
 • Vi arbejder med børnenes sociale kompetencer i alle sammenhænge.
 • Vi har fokus på, hvordan de fysiske rammer kan tilgodese de aktuelle behov i børnegruppen.
 • Vi støtter barnets tilegnelse af viden, både i strukturerede pædagogiske forløb, men også ved at gribe de situationer der opstår af sig selv.
 • Vi tager udgangspunkt i det børnene er optagede af.

 

Sundloppens værdigrundlag drejer sig grundlæggende om følgende fire overskrifter:

Nærvær:

Vi er en mindre daginstitution hvor vi er tætte på hinanden, og vi har en unik mulighed for at skabe nærvær og stærke relationer til det enkelte barn, til forældregruppen, børnene imellem og i personalegruppen. Nærvær er at være aktivt til stede, og vise sit engagement ved at forholde sig til barnet. Vi bestræber os således på aktivt at engagere os i en given situation ved at lytte, deltage, forholde os til, tage alvorligt og handle, hvis det er nødvendigt. Nærvær er følelsen af at blive set, hørt og taget alvorligt

Det forpligter os i Sundloppen overfor børn, forældre og hinanden:

 • at være omsorgsfulde og anerkendende
 • at være åbne og positive
 • at tage børnenes perspektiv
 • at give sig tid til barnet – forældre – hinanden
 • at vise interesse og holde fokus
 • at begejstres sammen med børnene
 • at holde os til relevant snak
 • at være opmærksom på børnenes forskellighed og på individuelle behov

Derfor gør vi sådan i hverdagen i Sundloppen:

 • vi sørger for at børnene får en krammer
 • vi arbejder i små grupper hvis det er muligt, strukturerede samt spontant opståede aktiviteter
 • vi er anerkendende
 • vi giver alle ret til at sige deres mening og er lydhør
 • vi er åbne, viser engagement og nærvær
 • vi viser interesse ved at være spørgende og lyttende

 

Rummelighed:

I Sundloppen skal der være plads til alle, og hos os er rummelighed og respekt centrale begreber: Vi er en lille integreret daginstitution hvor vi er tæt sammen om og med børnene, vi har mulighed for at rumme forskellige slags børn. Vi møder det enkelte barn, der hvor det er, med de krav og udfordringer det har brug for til at komme videre i sin udvikling.

Det forpligter os i Sundloppen overfor børn, forældre og hinanden:

 • at vi lytter
 • at vi prøver at møde andre, hvor de er
 • at vi er bevidste om vores egen rolle
 • at vi anerkender forskellighed
 • at vi giver plads og er tolerante
 • at vi møder andre med positive forventninger
 • at vi viser at andre har værdi og betydning
 • at vi reagerer på andres udspil-samspil-adfærd

Derfor gør vi sådan i hverdagen i Sundloppen:

 • vi viser hensyn
 • vi lærer børnene at respektere/værdsætte de andre børn og voksne (laver forskellige grupper af børn – legegrupper, aktivitetsgrupper, aldersblandende grupper)
 • vi reflekterer over vores handlinger
 • vi har øje for børnenes ideer og fanger dem (eksempelvis: børnemøder)
 • vi tager hensyn til den enkeltes behov i samspil med fællesskabet
 • vi udviser åbenhed og tolerance

 

Kommunikation

I Sundloppen arbejder vi på at nonverbal og verbal kommunikation er klar og tydelig fra den voksne til barnet. I dagligdagen opstår der konflikter børnene imellem, børnene skal i disse tilfælde vejledes gennem konflikthåndtering, således at de på længere sigt kan mestre at løse opgaven hensigtsmæssigt og selvstændigt. Vi ønsker en gensidig åbenhed omkring barnet mellem forældre og personale, her ser vi konstruktiv dialog som en forudsætning for samarbejde og udvikling. Vi ønsker at skabe et miljø hvor barnets ideer og ønsker høres, og tages op så vidt muligt. Vores kommunikation er præget af åbenhed, troværdighed og tydelighed, og når vi kommunikerer, sker det ligeværdigt i gensidig respekt.

Det forpligter os i Sundloppen overfor børn, forældre og hinanden:

 • at vi er bevidste om vores rolle som pædagoger og pædagogiske assistenter, vi er de professionelle
 • at vi er åbne overfor at modtage ris og ros
 • at vi er troværdige
 • at vi lytter
 • at vi ikke er fordømmende over for andre
 • at vi er tolerante over for andres holdninger og levevis
 • at vi har et højt informationsniveau

Derfor gør vi sådan i hverdagen i Sundloppen:

 • vi afholder forældremøder 2 gange årligt, her informerer personalet om dagligdagen, og der lægges samtidig op til dialog mellem forældre og Sundloppen
 • vi afholder forældrekaffe en gang om måneden, så forældre kan mødes og se barnets hverdag
 • vi er konkrete, velbegrundede og velovervejede i kommunikationen med forældrene
 • vi synliggør vores arbejde med læreplanstemaerne på hjemmesiden, på facebook-intra samt i institutionen
 • vi arbejder professionelt
 • vi taler ligeværdigt med børn, forældre og hinanden

 

Kreativitet

I Sundloppen er der plads til kreative udfoldelser. Kreativitet kan udfoldes på utallige måder, eksempelvis; fortælling, maleri og huler i skoven, samt morgenmotion og perler. Sundloppen sætter gang i kreative, lærerige lege og aktiviteter. Kreativitet er gymnastik for både krop, hjerne og hjerte og den er vigtig for barnets læring og videre udvikling. Sundloppen skaber en ramme, hvor børnene får mulighed for at udtrykke sig, vi giver plads til at man kan udfolde fantasi og koncentration/fordybelse.

Det forpligter os i Sundloppen overfor børn, forældre og hinanden:

 • at vi har fokus på at have kroppen i centrum
 • at vi skaber rum for kreativ udfoldelse, traditionelle samt utraditionelle aktiviteter
 • at vi er åbne overfor nye tiltag
 • at være opmærksom på børnenes forskellighed og på individuelle behov
 • at begejstres sammen med børnene
 • at vi arbejder ud fra Sundloppens års-aktivitetsplan, for at sikre os at vi kommer hele vejen rundt omkring læreplanstemaerne
 • at vi lytter til det enkelte barn

Derfor gør vi sådan i hverdagen i Sundloppen:

 • vi har tilgængelige materialer, forskellige muligheder
 • vi arbejder i små grupper med god mulighed for fordybelse
 • vi arbejder i temaer, både over en længere periode men også intenst i en kortere periode
 • vi arbejder med bevægelseslege (morgenmotion, aktiviteter i fællesrum, forhindringsbane på legeplads mm)
 • vi laver mad, både inde i køkkenet, på stuerne samt ude ved bålet
 • vi tager i skoven (forår-sommer-efterår)
 • vi arbejder med forskellig materialer, maling, perler, køkkenaktiviteter, træværsted, bevægelse mm
 • vi ser muligheder frem for begrænsninger

 

Kvalitet i Sundloppen er:

 • Alle børn og forældre trives og er trygge.
 • Der er nærværende og kompetente medarbejdere.
 • Alle børn tilbydes aktiviteter og læringsmiljøer, der udfordrer dem, både ude og inde.
 • Alle børnene føler sig som et del at fællesskaberne og har gode venner.
 • Der er en åben, god, konstruktiv dialog og et godt samarbejde mellem forældre og personalet.
 • Der er plads til alle, og at alle har mulighed for at bidrage aktivt til læringsmiljøerne.
 • Tværfaglighed samt efteruddannelse.
 • Børn bliver selvhjulpne og robuste.
 • Børn bliver læringsmotiverede, nysgerrige og eksperimenterende.
 • Børn kan løse konflikter og sige til og fra.
 • Børn respekterer hinanden og hinandens forskelligheder, børn lærer at hjælpe hinanden.
 • Der er en god tone i institutionen.